Laser-Vaser Liposuction Antalya, Turkey

Липосукција

Липосукција ислеми цогунлукла хıзлı бир секилде асıрı кило алıп, кило вермеден вуцудун кендисини бıрактıгı дурумларда кулланıлан церрахи бир ионтемдир.

Боиун, гıдı гиби болгелерде иогун оларак бу операсионлар герцеклестирилир. Амац белирленен болгедеки иагланманıн ортадан калдıрıлмасıдıр.

Laser-Vaser Liposuction Istanbul, Turkey